AQI trung bình mỗi ngày trong tuần


Dữ liệu được cập nhật: 2019-08-17 01:40:31Thứ hai84
Thứ ba86
Thứ tư83
Thứ năm80
Thứ sáu81
Thứ bảy85
Chủ nhật84