Hiểu biếtTổng số bộ dữ liệu được ghi 2879625
Giá trị đầu tiên được ghi lại 2014-11-17 11:21:37
AQI trung bình tất cả các dữ liệu 82
AQI trung bình thấp nhất theo giờ 1
Lúc 2018-12-26 10:00-10:59
AQI trung bình cao nhất theo giờ 377
Lúc 2015-01-20 23:00-23:59
AQI trung bình thấp nhất theo 5 phút -38
Lúc 2018-09-14 09:20-09:24
AQI trung bình cao nhất theo 5 phút 424
Lúc 2018-01-05 17:40-17:44