Hiểu biếtTổng số bộ dữ liệu được ghi 2130402
Giá trị đầu tiên được ghi lại 2014-11-17 11:21:37
AQI trung bình tất cả các dữ liệu 87
AQI trung bình thấp nhất theo giờ 2
Lúc 2018-06-30 09:00-09:59
AQI trung bình cao nhất theo giờ 377
Lúc 2015-01-20 23:00-23:59
AQI trung bình thấp nhất theo 5 phút -38
Lúc 2018-09-14 09:20-09:24
AQI trung bình cao nhất theo 5 phút 424
Lúc 2018-01-05 17:40-17:44