Hiểu biếtTổng số bộ dữ liệu được ghi 3316316
Giá trị đầu tiên được ghi lại 2014-11-17 18:21:37
AQI trung bình tất cả các dữ liệu 80
AQI trung bình thấp nhất theo giờ 1
Lúc 2018-12-26 17:00-17:59
AQI trung bình cao nhất theo giờ 377
Lúc 2015-01-21 06:00-06:59
AQI trung bình thấp nhất theo 5 phút -38
Lúc 2018-09-14 15:20-15:24
AQI trung bình cao nhất theo 5 phút 424
Lúc 2018-01-06 00:40-00:44